Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Beauty en Permanente Make-up Salon Esté, hierna te noemen Salon Esté

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Esté en een cliënt waarop Salon Esté deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen

Salon Esté zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Salon Esté zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Kwaliteit & tevredenheid

Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij Salon Esté hoog in het vaandel, Salon Esté werkt volgens de Code van de schoonheidsspecialist. Deze code vormt de standaard in de branche voor kwaliteit, hygiënisch werken, arbeidsomstandigheden en milieu ten behoeve van praktijk, opleiding en beleid. Aanleiding voor het opstellen van deze code zijn de voortschrijdende inzichten met betrekking tot het hygiënisch werken, de wijzigingen in de arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving en de verdere behoefte aan kwaliteitszorg.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Salon Esté melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Esté 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen, cliënt mag ook voor vervanging zorgen. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Salon Esté de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Salon Esté moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Betaling

Salon Esté vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Salon Esté vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Na een gemiste afspraak volgt een factuur. Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgt een 1ste herinnering, met € 7,50 aan bijkomende administratie kosten. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met wederom € 7,50 bijkomende administratie kosten. Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal Salon Esté de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt.

 1. Personeel in de salon

Salon Esté heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt, bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Salon Esté dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Salon Esté vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Salon Esté aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Salon Esté neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op op een klantenkaart. Salon Esté behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Esté zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. Het e-mailadres van de cliënt wordt door Salon Esté gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de cliënt deze niet wil ontvangen, kan de cliënt dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

 1. Geheimhouding

Salon Esté is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Esté verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Salon Esté is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Salon Esté is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding Salon Esté is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging & diefstal

Salon Esté heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Esté meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Esté. Salon Esté moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, Salon Esté de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Salon Esté en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Esté het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.